Auto Glass

Fogged up car windows and windshields are no joke; they’re one of the most frustrating—and dangerous—situations that drivers across Delhi NCR face during winters.

During the winter, your car’s windows are typically hot from the inside due to the heater in your car. When chilly winds come in contact with the outer glass, the vapour condenses. The resulting fog doesn’t just obstruct the driver’s vision, but is also a major cause of accidents in Delhi NCR.

In this blog, we’ve rounded up some steps to help you keep fog at bay.

Step One: Turn on the Heater

If your car windows are fogging up, your first step should be to turn the heater on—stick with us, we know this sounds counterintuitive. Hot air tends to absorb and hold moisture, which will be important in the next step.

But make sure to not turn it to its maximum setting immediately. The sudden shift in temperatures can lead to rapid expansion and contraction in the glass molecules that might result in a cracked window or windshield.

Step Two: Turn on the AC

After a while, turn off the heater and turn on the air conditioning. This will help eliminate the leftover moisture in your car.

Since the temperature inside your car is still high because of the heater, don’t turn on the air conditioner on full swing, as it may damage the glass.

Step 3: Open Your Windows a Little

If the air conditioner in your car is malfunctioning, you can roll down your windows a bit to let the cold air inside your car. The air inside your car is more humid than the air outside and replacing it with dry air from outside will speed up the process of defogging your windows.

Some Preventive Measures to Keep the Fog at Bay

Now that you’re aware of some quick ways to defog your car windows, here’s how you can stop your windows from fogging up in the first place. Get proactive!

 • Clean your glass using an alcohol-based, ammonia-free auto glass cleaning solution and a soft piece of towel.
 • Spray the glass with an alcohol-based oil removal solution, to degrease the windows and let it sit for 2–3 minutes.
 • Clean the solution off the windows using a moist micro-fibre towel. After the degreasing solution is thoroughly cleaned, apply the anti-fogging compound on the inside of your windows and windshield. Do not spray the compound directly on the glass, spray it first on the applicator (provided with the anti-fog solution), and then wipe the glass with this applicator—first, vertically, then horizontally.
 • Read the instructions on the manual provided with the anti-fog solution, and let it sit for 3 to 5 minutes, or longer if the manual says so.
 • When done, wipe the inside of your windshield and car windows with a clean, dry piece of cloth.

If you’re looking for an auto glass repair service to fix the damage caused by fogging, get in touch with Windshield ShatterFix Private Limited! We offer automotive glass replacement services and top-quality replacements at affordable rates in Delhi NCR. Book an appointment with us today!

Przygotowanie najlepszego casino online nie jest tak proste, jak mog?oby si? wydawa?. Istnieje kilka podstawowych kryteriów, które nale?y wzi?? pod uwag?:

 • Obecno??. B?dziecie zaskoczeni, ale jest to bardzo wa?ny czynnik. Rzeczywista frekwencja cz?sto pokazuje lojalno?? u?ytkowników. Ludzie rzadko wracaj? do z?ego klubu. Dlatego te?, wybieraj?c najlepsze kasyna, bierzemy pod uwag? liczb? unikalnych odwiedzaj?cych.
 • Nowoczesno??. Aby dosta? si? do top 10 kasyn, strona musi by? nowoczesna. Dotyczy to projektu, interfejsu, rzeczywistej wygody. Oczywi?cie bez "ci??kich" elementów, wyrenderowanych we flashu. Ze s?abym internetem nie da si? gra?. Dlatego projektanci musz? wiele upraszcza?.
 • ?atwo?? rejestracji. Im ?atwiejsza i szybsza jest ta procedura, tym wi?ksza szansa, ?e osoba przejdzie j? do ko?ca i zostanie. Idealnym rozwi?zaniem jest dost?p poprzez konta na portalach spo?eczno?ciowych.
 • Obecno?? darmowych gier (tryb demo). Chocia? punkt ten nie ma zasadniczo decyduj?cego znaczenia dla ogólnej oceny instytucji, jest on wa?ny dla u?ytkownika. Po tym wszystkim, wersja próbna z gr? na wirtualne kredyty pomaga ludziom przyzwyczai? si? do niej szybciej, zrozumie? zasady bez utraty pieni?dzy w procesie.
 • Skuteczno?? wsparcia technicznego. Aby znale?? si? w rankingu najlepszych kasyn online, nie wystarczy tylko oferowa? ludziom wybór maszyn i bonusów. Bardzo cz?sto, nawet w najlepszych placówkach, klienci maj? ró?ne problemy. Aby nie straci? pieni?dzy, kontaktuj? si? z pomoc? techniczn?. Po??dane jest, ?e firma mia?a nie tylko czat, ale tak?e telefon.
 • Oferty bonusowe. Nale?y zauwa?y?, ?e klienci s? oferowane nie tylko bonusy powitalne przy rejestracji, ale równie? prowadzi? ró?ne programy w celu zwi?kszenia lojalno?ci istniej?cych klientów. W tym samym celu tworzone s? ró?ne VIP-kluby, daj?ce ró?ne korzy?ci tym u?ytkownikom, którzy s? w klubie od d?u?szego czasu.
 • Bezpiecze?stwo. Niew?tpliwie w rankingu najlepszych kasyn online znajduj? si? te instytucje, które gwarantuj? bezpiecze?stwo p?atno?ci oraz ró?norodno?? sposobów wp?acania ?rodków na saldo gry.
 • Dost?pno?? ró?nych nagród wydawanych przez ekspertów i publikacji tematycznych.